iso-9001

Estatutos

Estatutos

TITULO PRIMEIRO.- DISPOSICIÓNS XERAIS

Art. 1.- Denominación e Natureza.-

Coa denominación Asociación Galega de familias de acollida “ACOUGO”, constitúese unha Asociación de Interese Xeral, aconfesional e apolítica que, ao amparo do articulo 22 da Constitución Española e de acordo cos presentes Estatutos, desenvolverá as súas actividades con sometemento á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

Art. 2.- Personalidade e Capacidade.-

A Asociación, para a realización dos seus fins, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeción ao establecido no Ordenamento Xurídico.

Art. 3.- Duración.-

A Asociación constitúese por tempo indefinido. No entanto, poderá disolverse en calquera momento, se así o decidise a Asemblea Xeral, convocada para ese efecto.

Art. 4.- Nacionalidade e Domicilio.-

A Asociación ten nacionalidade española.

O domicilio da Asociación establécese en Rúa Manuel María, nº 6, CP: 15705, Santiago de Compostela.

Art. 5.- Ámbito de Actuación.-

A Asociación desenvolverá maioritariamente as súas actividades dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma Galega, sen prexuízo de desenvolver algunhas , en outros puntos do Estado Español.

Art. 6.- Fins.-

Os fins de interese xeral da Asociación son:

1. Protexer á infancia en Galicia

2. Representar ás familias acolledoras, tanto familia extensa como familias alleas.

3. Fomentar o acollemento familiar en Galicia

4. Axudar ás familias acolledoras , nenos/as e xóvenes acollidos/as, no seu proceso de acollemento.

5. Xerar espazos de encontro e de compartir experiencias para as familias acolledoras

6. Divulgar e sensibilizar á poboación en materia de medidas de protección de menores

7. Formar e facilitar a formación reglada ou non, para as familias acolledoras, e menores ou xóvenes acollidos /as, tanto en familias como en centros residenciais.

8. Promover a formación específica para profesionáis: dos servizos sociais das Administracións; Autonómica, Provinciais, locais , así como outros axentes involucrados na intervención con menores , familias biolóxicas , acolledoras, etc.

9. Promover o autoemprego, procura de emprego activa e específica para xóvenes que estiveron, ou están no sistema de protección. E /ou familias biolóxicas.

10. Xerar e potenciar a utilización de espazos comúns de lecer/aprendizaxe coas familias de orixe e biolóxicas, nos casos nos que sexa recomendable.

11. Articular e propor redes e infraestruturas externas adicadas a facilitar o desenvolvemento das visitas e relacións coas familias de orixe.

12. Promover a conciliación do ámbito familiar coa vida profesional e a participación social e política, de forma que se alcance unha verdadeira igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres.

13. Investigar e colaborar coa investigación desde a perspectiva de xénero, con relación á situación actual das persoas menores , e xóvenes que están ou estiveron no sistema de protección en Galicia, ou si é o caso, en España.

14. Participar , e traballar coa Administración para procurar novos modelos que unifiquen criterios , en materia de acollemento, nas catro provincias Galegas.

15. Publicar e facilitar documentación e resultados de interese a outras Administracións, Autonómicas, Provinciais ou locais.

16. Promover unha conciencia social positiva e de respecto ao dereito fundamental das persoas menores de idade a crecer en familia.

17. Acadar o Interés Superior das persoas menores de idade ,sempre.

18. Fomentar e facilitar a reciclaxe e reutilización de materiais de puericultura, roupa, material escolar, etc,

Art. 7.- Actividades Fundacionais.-

A asociación, para a consecución dos seus fins, e a mero titulo enunciativo e non restritivo, pode realizar as seguintes actividades:

a) Colaborar coas Administracións Públicas ,e coas institucións que se adican á protección de menores ,aportando experiencias, tempo , dedicación ,e profesionais, tendo en conta sempre o interés superior da persoa menor de idade”
b) Crear Puntos de atención , información , asesoramento e acompañamento para as familias acolledoras.
c) Crear unha rede de colaboradores, voluntari@s e soci@s, contando tamén co persoal contratado que se estime necesario para a consecución dos fins, anteriormente descritos.
d) Promover actividades culturais como Cinema Forum, Teatro Social, expresión corporal, ciclos de música, debates, etc. Facendo posible a sensibilización por parte da sociedade nos temas de interese e facilitando a participación cidadá.
e) Convocar con frecuencia, grupos de traballo ou terapéuticos, charlas formativas e informativas, seminarios, etc, tanto para usuarios, persoal, membros da Asociación, como para calqueira persoa interesada nas temáticas que se propoñan.
f) Calqueira actividade que de forma lícita permita conseguir fondos para a intervención directa coas usuarias, o mantemento e funcionamento da asociación.
g) Mediar con Institucións de ámbito Público ou Privado, en situacións de denuncia Social, ou para a consecución de obxectivos comúns en beneficio das persoas menores de idade , as súas familias biolóxicas e as familias acolledoras.
h) Elaborar proxectos destinados a dar alternativas reais como métodos de conciliación efectiva, comunicacións interxeneracionais, espazos comúns, actividades simultáneas, etc.
i) Establecer convenios con Entidades Sociais, Administracións públicas ou privadas, con empresas, ou cooperativas, que sexan de interese para a consecución dos fins anteriormente expostos.
j) Establecer convenios con universidades ou entidades dedicadas á investigación no ámbito Científico Social, tanto para investigar como para pór en práctica os resultados das devanditas investigacións.
k) Calqueira outra actividade, que se propoña para acadar o interés superior das persoas menores de idade.

Art. 8.- Liberdade de Actuación.-

A Xunta Directiva terá plena liberdade para determinar as actividades da Asociación, tendentes á consecución daqueles obxectivos concretos que, ao seu xuízo, e dentro do cumprimento dos seus fins, sexan os máis adecuados ou convenientes en cada momento.

Art. 9.- Determinación dos Beneficiarios.-

A elección dos beneficiarios das actividades e axudas da Asociación realizarase de acordo cos seus fins. Especificamente, os beneficiarios poderanse determinar:

1.- A requirimento concreto de cada solicitante individual.

2.- A proposta da propia Asociación.

3.- Por derivación de Institucións Públicas e/ou privadas.

Art. 10.- Exclusión de Animo de Lucro.-

O Patrimonio inicial da Asociación así como o Patrimonio sobrevido, as subvencións e axudas e os posibles beneficios económicos que obteña a Asociación, incluídas as prestacións de servizos, deberá destinarse, exclusivamente, ao cumprimento dos seus fins.

TITULO SEGUNDO.- @S SOCI@S

Art. 11.- Numero.-

O número mínimo de soci@s da Asociación será de tres.

A súa redución a un número inferior será causa de disolución da Asociación.

Art. 12.- Clases de Soci@s.-

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de soci@s:

1. Soci@s fundadores, que serán aqueles que contribuísen á constitución da Asociación e os que formen parte da primeira Asemblea Xeral da mesma.

2. Soci@s de número, que serán os que ingresando despois da constitución da Asociación, cumprindo os seus deberes sociais, limiten a súa achega económica familiar ás cotas ordinarias, extraordinarias ou derramas. Contando como soci@s todos os membros da unidade familiar.

3. Soci@s de honra, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e o desenvolvemento da Asociación, fáganse acredores de tal distinción. O nomeamento dos soci@s de honra corresponderá á Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva e os seus titulares; se no momento do seu nomeamento así o estima a citada Asemblea, non terán dereitos nin obrigacións para coa Asociación derivados de tal condición.

4. Soci@s colaboradores ou benefactores, son aqueles que sen estar directamente relacionados co acollemento ,quixesen colaborar coa asociación ; na difusión dos nosos obxectivos, con con achegas económicas ou traballando para axudar a alcanzar os seus fins

Art. 13.- Admisión de Soci@s.-

Para ser admitido como soci@ protector ou de número, bastará con presentar unha solicitude por escrito á Xunta Directiva, a cal tomará unha decisión sobre a súa admisión na primeira reunión que teña lugar.

Art. 14.- Baixa de Soci@s.-

Os soci@s causarán baixa por algunha das causas seguintes:

1. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.

2. Por incumprimento das súas obrigacións económicas, se deixase de satisfacer tres cotas periódicas, salvo causa justificada apreciada pola Xunta Directiva.

3. Por conduta incorrecta, xa sexa por actos cometidos que vulneren estes Estatutos, que sexan contrarios ao ordenamento xurídico, á moral e/ou aos bos costumes, ou por desprestixiar á Asociación con feitos ou palabras que perturben gravemente a súa actividade e a normal convivencia entre os asociados.

4. Por discrepar dos fins e obxectivos da Asociación recollidos nestes Estatutos.

Salvo no caso contemplado no precedente punto 1 de leste mesmo artigo, a
Xunta directiva incoará previamente o oportuno expediente no que preceptivamente ouvirase ao interesado. Unha vez acordada a baixa, esta notificarase ao soci@, quen poderá recorrer ante a Asemblea Xeral presentando ao Secretario o correspondente escrito de alegacións no prazo de trinta días naturais.

Art. 15.- Dereitos dos Soci@s.-

Os soci@s fundadores, e de número terán os seguintes dereitos, gozándoos tamén aqueles soci@s de honra cuxas obrigacións, segundo os presentes Estatutos, non fosen dispensadas no seu nomeamento pola Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva:

1. Tomar parte en cantas actividades e servizos organice a Asociación en cumprimento dos seus fins, con sujeción ao disposto no articulo 32.11 da Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.

2. Participar nos órganos de goberno e representación e a asistir ás Asembleas Xerais con voz e voto, de acordo con estes Estatutos, e semente que sexan maiores de idade.

3. Interesarse polas actividades da Asociación, pola composición dos seus órganos de goberno e representación, polos acordos adoptados por estes e polo seu estado de contas para ser informados sobre os mesmos.

4. Ser electores e elexibles para os postos de representación ou cargos directivos, sempre que sexan maiores de idade.

5. Exercer a representación que se lles confira en cada caso e intervir no goberno e as xestións de acordo coas normas legais estatutarias.

6. Manifestar a súa opinión e propor por escrito suxestións ou iniciativas aos membros da Xunta Directiva encamiñadas ao mellor cumprimento dos fins da Asociación.

7. Solicitar e obter explicacións sobre a administración e a xestión da Xunta Directiva ou dos mandatarios da Asociación.

8. Posuír un exemplar dos Estatutos.

9. Ser escoitados previamente á adopción de medidas disciplinarias na súa contra, e a ser informados os feitos que dean lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.

10. Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estimen contrarios á Lei ou os Estatutos.

Art. 16.- Obrigacións dos Soci@s.-

Os soci@s fundadores, e de número terán as seguintes obrigacións, estando tamén suxeitos a elas os soci@s de honra, salvo se no seu nomeamento, houberen sido dispensados pola Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva:

1. Comprometerse coas finalidades da Asociación, compartilas e participar activamente para alcanzalas.

2. Contribuír ao sostemento da Asociación co pago das cotas, derramas e outras achegas económicas fixadas polos Estatutos e aprobadas de acordo con estes.

3. Observar os presentes Estatutos, regulamentos de réxime interno que poidan acordarse e acatar as disposicións validas dos órganos da Asociación.

4. Prestar axuda ou colaboración persoal, na medida das súas posibilidades, nos demais actos que se organicen.

5. Desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo que ocupen.

6. Contribuír co seu comportamento ao mellor cumprimento dos fins, ao bo nome e ao maior prestixio da Asociación.

TITULO TERCEIRO.- ORGANOS DE GOBERNO E REPRESENTACION

Art. 17.- A asociación para garantir o seu funcionamento democrático, rexerase polo sistema de autogoberno e polo principio de representación a través dos seguintes órganos:

1. A Asemblea Xeral

2. A Xunta Directiva

A ASEMBLEA XERAL

Art. 18.- A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación, estará composta por todos os soci@s por dereito propio e irrenunciable e adoptará os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna.

Art. 19.- As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. As ordinarias celebraranse unha vez ao ano; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen , a xuízo da Presidencia, cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoña por escrito un 10% dos asociados, con expresión concreta dos asuntos a tratar, debendo, neste último caso, celebrarse a Asemblea dentro do prazo de trinta días naturais desde a data da proposta.

Art. 20.- As convocatorias das Asembleas Xerais, ordinarias ou extraordinarias, serán feitas por escrito, expresando o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea en primeira convocatoria haberán de mediar polo menos quince días naturais, podendo así mesmo facerse constar se procedese o momento en que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, podendo realizarse na mesma data, pero media hora máis tarde.

Art. 21.- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela, persoalmente ou debidamente representados (exclusivamente noutro socio), un terzo dos asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de asociados con dereito a voto, designándose o seu presidente e secretario ao comezo da reunión. Tamén se constituirá validamente cando presentes todos os seus soci@s, decidan celebrala.

Art. 22.- Os acordos da Asemblea Xeral tomaranse por maioría simple de votos de asistentes ou representados. No entanto, requirirase maioría cualificada de dous terzos nos acordos relativos á disolución da asociación, modificación dos estatutos e disposición ou alleamento de bens.

Art. 23-. As reunións da Asemblea Xeral presídeas o Presidente da Asociación que, se non estiver presente, será substituído polo Vicepresidente; se, á súa vez, non estivese o Vicepresidente presente, haberalle de substituír, sucesivamente, o Vogal de máis idade da Xunta ou, finalmente, o socio de maior idade. Deberá actuar como Secretario quen ocupe o mesmo cargo da Xunta Directiva ou, se non estivese presente, o socio máis novo.

O Secretario redactará a Acta de cada reunión, que debe asinala co Visto e prace do Presidente, cun extracto das deliberacións, o texto dos acordos adoptados, o resultado numérico das votacións e a lista de acódelas asistentes.

Ao principio da reunión lerase a Acta da sesión anterior, cuxa aprobación será o obxecto do primeiro punto da Orde do Día. No entanto, sete días antes, a Acta e calquera outra documentación relevante para a dicir reunión deberá estar a disposición dos soci@s na sede social.

Art. 24.- A cada socio correspóndelle un voto na Asemblea Xeral, que poderá ser delegado noutro socio. Para esta delegación bastará subscribir unha autorización que deberá remitirse a Secretaría da entidade con, polo menos, dous días de antelación á celebración da Asemblea, e na que constará de forma inequívoca os nomes do delegante e do delegado e o obxecto da delegación.

A elección da Xunta Directiva, se se presentaren varias candidaturas, realizarase por acordo da maioría relativa dos soci@s presentes ou representados.

As candidaturas que se presenten formalmente, de acordo co articulo 28 os presentes Estatutos, terán dereito a unha copia da Lista actualizada de soci@s e dos seus domicilios, certificada polo Secretario co Visto e prace do Presidente.

Art.25.- Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

1. Aprobar ou reprobar a acta da anterior Asemblea Xeral.

2. Coñecer a actividade da Xunta Directiva respecto das funcións asignadas polos presentes Estatutos.

3. Examinar e aprobar a Memoria de actuación, o Balance e Liquidación das Contas, así como os Orzamentos anuais de ingresos e gastos do seguinte exercicio.

4. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva sobre as actividades da Asociación.

5. Fixar as cotas ordinarias, extraordinarias ou derramas que propoña a Xunta Directiva.

6. Aprobar o regulamento de réxime interno.

7. Deliberar e decidir sobre as cuestións propostas por, polo menos, o dez por cento dos soci@s, presentadas por escrito ante a Secretaría cun mínimo de dez días de antelación á celebración da Asemblea.

8. Acordar, se é preciso, a baixa ou separación definitiva, previo expediente, dos soci@s.

9. Coñecer as solicitudes de socio presentado e as altas e baixas de soci@s por causas distintas ás medidas disciplinarias.

10. Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.

Art. 26.- Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria;

1. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva e o control da súa actividade.

2. Modificación de Estatutos.

3. Disolución da Asociación.

4. Adquisición, gravame e alleamento de bens, mobles ou inmobles.

5. Constitución de Federacións, integración nelas ou separación das mesmas.

6. Solicitude de declaración de utilidade pública.

7. Censurar a xestión da Xunta Directiva.

8. Decidir sobre calquera cuestión relacionada coa Asociación proposta pola Xunta Directiva ou a solicitude dun mínimo non inferior ao dez por cento dos soci@s na forma descrita no articulo, 25-7

A XUNTA DIRECTIVA

Art. 27.- A Xunta Directiva é o órgano de goberno que rexe, administra e representa á Asociación de acordo coas disposicións e directrices da Asemblea Xeral, executándoas.

Art. 28.- A Xunta Directiva estará formada por:

• Unha persoa para a Presidencia

• Unha persoa para a Vicepresidencia

• Unha persoa para a Secretaría Xeral

• Unha persoa para a Tesourería

• Até un máximo de seis Vocais.

A Xunta Directiva estará formada polo menos polo/a Presidente , o/a Secretario Xeral e o/a Tesoureiro/a.

Serán elexibles as persoas socias maiores de idade que estean ao corrente de pago, que estean en pleno uso dos seus dereitos civís e que non estean incursos nos motivos de incompatibilidade establecidos na lexislación vixente.

Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados por persoas diferentes, serán gratuítos, serán designados pola Asemblea Xeral Extraordinaria e o seu mandato terá unha duración de catro anos, renovables por idéntico período.

As persoas elixidas pola Xunta Directiva entrarán en funcións tras aceptar o cargo e declarar fehacientemente que, no exercicio do seu posto directivo, actuarán con rectitud, actitude de servizo e espírito de equipo, de acordo cos vixentes Estatutos para consecución dos fins da Asociación.

Dentro da Xunta Directiva poderá constituírse unha comisión permanente para atender os asuntos urxentes e aqueles que nesta comisión delegue a Xunta Directiva. A comisión permanente estará formada pola/polo presidente, a/o secretaria/o, a/o vicepresidente e a/o tesoureira/o, e estará válidamente constituída cando estean presentes polo menos os dous primeiros e un dos dous últimos.

As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente, ao seu xuízo, polos devanditos membros ou por outro socio substituto até a elección definitiva pola Asemblea Xeral Extraordinaria.

As candidaturas para formar parte da Xunta Directiva presentaranse por escrito e en grupo, debendo incluír tantos candidatos como postos haxan de ser cubertos, con expresión do cargo que cada candidato pretenda, e facendo constar a aceptación explicita e a conformidade absoluta -tamén en conciencia- de todos os artigos destes Estatutos. O prazo para a presentación dos grupos de candidatos finalizará dez días antes da celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria.

O cesamento dos cargos antes de finalizar prazo regulamentario do seu mandato poderá ser motivado por:

a) Dimisión voluntaria presentada por escrito.

b) Enfermidade que incapacite para exercer o cargo.

c) Baixa como membro da Asociación.

d) Sanción por falta cometida no exercicio do seu cargo, imposta de acordo co establecido no artigo 25.8 dos Estatutos.

O nomeamento e o cesamento de cargos certificaranse polo Secretario, co
Visto e prace do Presidente e comunicaránse ao Rexistro de Asociacións competente.

Art. 29.- Son facultades da Xunta Directiva:

1. Representar á Asociación, dirixir as actividades sociais e administrar e levar a xestión económica e administrativa da mesma, acordando realizar os oportunos contratos e actos, da forma máis ampla que recoñeza a Lei, realizando dita representación en toda clase de xestións e relacións ante centros e dependencias das Administracións do Estado, Comunidade Autónoma, Provincia, Municipio, Xulgados, Tribunais, Magistraturas, Corporacións, Organismos, Sociedades, Bancos, as súas sucursais e axencias, persoas xurídicas ou particulares de todas clases, exercendo todos os dereitos, accións e excepcións e seguindo por todos os seus trámites, instancias, incidencias e recursos naqueles procedementos, expedientes, reclamacións e xuízos que competan ou interesen á Asociación.

2. Convocar, fixar a data e o arden do día das Asembleas Xerais, así como cumprir, facer cumprir, interpretar e executar os seus acordos.

3. Examinar e presentar a Memoria, Balance e Contas de xestión de ingresos e gastos anuais, elaborando e sometendo a aprobación da Asemblea Xeral os orzamentos anuais e o estado de contas.

4. Elaborar o Regulamento de réxime interno que será aprobado pola Asemblea Xeral.

5. Resolver sobre a admisión e baixa de asociados.

6. Propor á Asemblea as cotas ordinarias, extraordinarias ou derramas que haxan de satisfacer os soci@s.

7. Nomear delegados e formar comisións para unha determinada actividade da Asociación, así como cantos grupos de traballo e relatorios estime conveniente, fixando as súas atribucións, o regulamento das súas funcións e os Vogais da Xunta Directiva que se deban encargar de cada comisión ou grupo de traballo, a proposta dos mesmos grupos.

8. Tomar os acordos necesarios para exercer toda clase de accións legais e interpor os recursos pertinentes.

9. Contratar, se é necesario, os servizos indispensables de persoal que requiran as funcións a desempeñar, efectuando adquisicións, posesións, administración, alleamentos e gravames sobre bens mobles e inmobles.

10. Levar a cabo a xestión económica e realizar o investimento de fondos, de acordo co obxecto social, e abrir contas correntes ou de aforro en calquera establecemento de crédito e dispor dos fondos que haxa nos devanditos depósitos.

11. Será suficiente a firma da/o Presidente ou da/o Tesoureiro/a para: contratar, e obrigarse en xeral, ordenar pagos, abrir, cancelar e utilizar contas correntes ou de aforro mediante talóns, cheques ou transferencias, e para librar, aceptar, pagar ou negociar letras de cambio.

12. Delegar nun ou varios soci@s, sexan ou non membros da Xunta Directiva, individual ou solidariamente, aquelas facultades ou atribucións comprendidas neste artigo, salvo as descritas baixo os números 1, 2, 3, 5, 6 e 7, que serán indelegables.

13. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral de soci@s.

Art. 30.- A Xunta Directiva reunirase cantas veces determine o/a seu/súa Presidente, o seu Secretario, ou a iniciativa ou petición de dúas cuartas partes dos seus membros. Quedará válidamente constituída cando asista a metade máis un dos seus membros, sendo necesaria sempre a asistencia do Presidente ou do Secretario, ou de quen lles substitúan, e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente, e na súa falta, do Secretario, será de calidade.

Art. 31.- A convocatoria da Xunta Directiva efectuarase polo Secretario, a indicación do Presidente, a través dun escrito a cada un dos compoñentes da Xunta, na que se expresará o lugar, a data, a hora e a orde do día da reunión. Entre a convocatoria e a celebración haberá de transcorrer polo menos cinco días.

Os membros da Xunta Directiva están obrigados a asistir a todas as reunións que se convoquen, e no suposto de non poder estar presentes, porano en coñecemento do Secretario. A non asistencia inxustificada a tres Xuntas consecutivas ou cinco alternas, entenderase como renuncia ao cargo, nomeando a Xunta Directiva un substituto ata que se celebre a seguinte Asemblea Xeral. En caso de cesamento ou dimisión dun número igual ou superior a tres membros, convocarase Asemblea Extraordinaria.

Os acordos han de constar na acta da reunión que debe asinarse no libro de actas polo Presidente e Secretario.

CARGOS DIRECTIVOS

Art. 32.- O/A Presidente terá as seguintes atribucións e poderá ser substituído nelas, por motivo justificado, polo Vicepresidente ou, se a este non lle é posible, sucesivamente, polo Vogal de máis idade da Xunta:

1. Dirixir e representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados por delegación da Asemblea Xeral e Xunta Directiva.

2. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva e dirixir as deliberacións dunha e outra.

3. Convocar a Xunta Directiva cando o estime conveniente ou cando o soliciten por escrito dúas cuartas partes da mesma.

4. Visar as actas e certificados redactados polo Secretario e vixiar a execución dos acordos adoptados.

5. Delegar as súas facultades, de acordo coa Xunta Directiva, en calquera outro membro da mesma.

6. Ordenar pagos e autorizar coa súa firma os documentos e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesario ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva na primeira sesión que se celebre para a súa ratificación, dependendo desta a validez da resolución.

Art. 33.-. O/A Vicepresidente substituirá ao Presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións que el.

Art. 34.- O/A Secretario terá ao seu cargo a dirección de todos os traballos puramente administrativos da Asociación, sendo o seu xefe administrativo, entre eles os seguintes:

1. Custodiará os libros, documentos, ficheiros, arquivos e selos da Asociación.

2. Expedirá certificacións, levará os ficheiros, facendo que se cursen á autoridade competente as comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas, celebración de Asembleas e aprobación dos orzamentos e estado de contas.

3. Preparará as sesións da Xunta Directiva, de acordo coas instrucións do Presidente.

4. Levantará e redactará as Actas da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, asinándoas xunto co Presidente.

5. Redactará a orde do día das reunións e o proxecto de Memoria anual.

6. Levará ao día o rexistro de soci@s, anotando as altas e as baixas que se produzan.

7. Levará a correspondencia.

8. Desempeñará calquera outra función non especificada que lle encomende a Asemblea Xeral, a Xunta Directiva ou o Presidente.

Art. 35.-. O/A Tesoureiro/a levará, en xeral, todo o funcionamento económico da Asociación, destacando as seguintes funcións:

1. Reunirá, recadará, controlará e custodiará os recursos económicos, fondos e valores pertencentes á Asociación.

2. Levará a contabilidade e a administración económica, as contas correntes e de aforro, que deberá ter postas ao día e a disposición dos soci@s.

3. Redactará os Orzamentos, Balances e Estados de contas.

Art. 36.- Os Vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta encoméndelles, debendo cooperar no estudo e discusión dos asuntos que se traten na Xunta Directiva e en cantas funcións especificas fósenlles encomendadas.

Art. 37.- Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poderá constituír Comisións para realizar determinadas accións ou labores, quedando en liberdade de nomear a estes efectos aos asociados voluntari@s que considere máis idóneos para a función a desempeñar. A Xunta Directiva preocuparase de analizar as diferentes comisións ou grupos de traballo, os encargados deberán presentar un informe semestral detallado das súas actividades.

TITULO CUARTO.- REGIMEN DE FINANCIAClÓN, CONTABILIDADE E DOCUMENTACIÓN

Art. 38.- A Asociación carece de patrimonio fundacional. O peche do exercicio asociativo coincidirá co último día do ano natural.

Art. 39.- Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación son os seguintes:

1. As cotas de entrada, periódicas ou extraordinarias.

2. Derramas que acorde a Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva, as cales serán unhas contribucións especiais dos soci@s acordadas polos órganos directivos devanditos, para atender un gasto específico extraordinario relacionado cos fins da Asociación.

3. Ingresos provenientes de subvencións oficiais, doazóns, legados ou herdanzas que puidese recibir de forma legal por parte dos asociados ou de terceiras persoas, e en xeral adquisicións a título gratuíto de calquera clase que procedan de actos intervivos ou mortis causa, de entidades públicas, privadas ou de persoas físicas.

4. Os créditos que concerte.

5. Os devengos obtidos polas actividades mencionadas no artigo 7 e as rendas obtidas polo propio patrimonio noutros ingresos.

6. Calquera outro recurso lícito.

Art. 40.- A Asociación disporá dunha Relación actualizada dos asociados distinguíndose a súa adscrición á sección ou seccións que corresponda. Así mesmo, levará unha Contabilidade onde quedase reflectida a imaxe fiel do patrimonio, os resultados, a situación financeira da entidade e as actividades realizadas de conformidade co disposto nos artigos 140 e 34.1 da Lei Orgánica 1/2002 de Asociacións e o articulo 30, apartados 80 e 100 da Lei 49/2002 de 23 de decembro de Réxime fiscal das Entidades sen fins lucrativos e normas que os desenvolvan ou substitúan. Tamén disporá dun Inventario actualizado dos seus bens. Nun Libro de Actas figurarán as correspondentes ás reunións que celebren os seus órganos de goberno e representación.

Art. 41.- A administración dos fondos da Asociación corresponde á Xunta Directiva, sen prexuízo de que a Asemblea Xeral nomee unha comisión revisora de contas cando o estime necesario ou a proposta da Xunta Directiva. Esta comisión emitirá, en todo caso, un informe por escrito.

Art. 42.-. Para disposición en calquera forma (enajenar, hipotecar, pignorar, arrendar, etc.) de patrimonio, se o houber, e de fondos ou valores depositados en entidades financeiras ou de calquera outra índole, será precisa a firma mancomunada do Presidente, e do Secretario previo acordo adoptado pola Xunta Directiva convocada para ese efecto. Non se entende por disposición de fondos a disposición dos saldos existentes nas contas bancarias da Asociación, a cal poderá ser realizada polo Presidente ou polo Secretario Xeral de maneira indistinta.

TITULO QUINTO.- DISOLUCIÓN

Art. 43.- A Asociación disolverase de pleno dereito cando conte con menos de tres soci@s.

Disolverase voluntariamente, cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada ao efecto, por unha maioría de dous terzos (2/3) dos asociados.

En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora, coas funcións que establecen os apartados 30 e 40 do artigo 180 da Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, a cal, unha vez extinguidas as débedas, se existise sobrante liquido, destinarao a unha entidade das referidas no articulo 3.6v e Disposición Adicional Decimoprimera da Lei 49/2002 de 23 de decembro de Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e normas que os desenvolvan ou substitúan.

Este sitio web usa cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir al contenido